top of page

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Información e consentimento

De conformidade co disposto no Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE (en adiante, “RGPD”), e calquera outra normativa de desenvolvemento, mediante a aceptación da presente Política de Privacidade ao usuario presta o seu consentimento informado, expreso, libre e inequívoco para que os datos personais que proporcione a través da navegación na páxina web da RESIDENCIA sexan tratados polo Titular da mesma de conformidade coas finalidades indicadas a continuación na presente Política de Privacidade.

 

Obrigatoriedade de facilitar os datos

Os datos solicitados nos formularios dispostos no Sitio Web son con carácter xeral, obrigatorios (salvo que no campo requerido especifíquese o contrario) para cumprir coas finalidades establecidas.

Polo tanto, se non se facilitan as mesmas ou non se facilitan correctamente non poderán atenderse as solicitudes dos usuarios.

 

Que información e datos recabamos?

- Nome.

- E-mail.

- Teléfono de contacto.

No caso de que o Usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento dos mesmos e comprométese a trasladar ao interesado, titular de ditos datos, a información contida na Política de Privacidade, eximindo á RESIDENCIA de calquera responsabilidade  neste sentido. Non obstante, a RESIDENCIA poderá levar a cabo as verificacións necesarias para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa vixente en materia de protección de datos.

 

Con que finalidades solicitamos a túa información?

Os datos persoais que tratamos a través da página web da RESIDENCIA serán utilizados para as seguintes finalidades:

- Dar resposta ás consultas recibidas mediante formulario de contacto.

- Contactar nun futuro para futuras promocións.

 

LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO E PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS SEUS DATOS

O tratamento dos seus datos formalízase mediante a aceptación da presente Política de Privacidade.

Os datos tratados serán conservados durante o tempo necesario para a realización das finalidades para as que foron recollidos, isto é, a solicitude de información e, con posterioridade, ata a prescripción das eventuais responsabilidades derivadas. Non obstante, o usuario poderá revocar en calquera momento o seu consentimento, nos supostos sinalados, se ben elo non afectará á solicitude dos tratamentos efectuados con anterioridade.

 

COMUNICACIÓN DOS DATOS A TERCEIROS

Informámoslle que a RESIDENCIA noN comunicará os datos persoais a terceiros, salvo obrigación legal.

 

VERACIDADE DOS DATOS

O usuario garantiza que é maior de idade e que os datos aportados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo o usuario responsábel de calquera dano ou perxuízo, direto ou indireto, que puidera ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obrigación. No caso de que os datos aportados pertenceran a un terceiro, o usuario garantiza que informou a dito terceiro dos aspectos contidos neste documento e obtendo a súa autorización para facilitar os seus datos á RESIDENCIA para os fins sinalados.

 

EXERCICIO DE DEREITOS

O usuario pode enviar un escrito á RESIDENCIA ao enderezo indicado no encabezado da presente Política, ou ben por medio dun correo electrónico ao enderezo residenciagarvi@gmail.com, adxuntando fotocopia do seu documento de identidade, en calquera momento e de maneira gratuita, para:

- Revocar os consentimentos outorgados.

- Obter información acerca de se a RESIDENCIA está tratando datos persoais que concernen ao usuario ou non.

- Aceder aos seus datos persoais.

- Rectificar datos inexactos ou incompletos.

- Solicitar a supresión dos seus datos cando, entre outros motivos, os datos non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

- Obter da RESIDENCIA a limitación do tratamento dos datos cando se cumpla algunha das condicións previstas na normativa de protección de datos.

- Solicitar a portabilidade dos datos facilitados polo Usuario en aqueles casos previstos  na normativa.

- Interpoñer unha reclamación relativa á protección dos seus datos persoais ante a Axencia Española de Protección de Datos no enderezo rúa de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, cando o interesado considere que a RESIDENCIA haXa vulnerado os dereitos que lle son recoñecidos pola normativa aplicable en protección de datos.

 

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Por último, informámoslle que a RESIDENCIA tratará os seus datos en todo momento de forma absolutamente confidencial e gardando o preceptivo deber de segredo respeto dos mesmos, de conformidade co previsto  na normativa de aplicación, adoptando ao efecto as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garanticen a seguridade dos seus datos e eviten a súa alteración, perdida, tratamento ou acceso non autorizado, tido conta do estado da tecnoloxía, a naturaleza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos.

bottom of page